القائمة الرئيسية

الصفحات


قصید : دعونی
دعونی اطلق العنان بلا حدود
دعوا حرفی یتحرر من کل القیود
دعوا کلماتی ترسم اعترافا بدل الجحود
دعوا إلهامی یرتقی بذاتی فی صعود
دعوا قلمی یصلی و یطیل السجود
علی دفاتری و یضرب بکل سطر اخدود
ان استکثرتم فیا الشعر
فان شعری هو قدری الموعود
و قریحتی تجدد حیاتی و تکسر الجمود
و قافیتی تشدو کلحن طیر یغازل الورود
سانتقی من العبارات ما تسموا للخلود
سیبق قلمی ثابتا کصخر جلمود
کفاکم فکبریاٶکم یزیدنی صمود

الشاعر : محمد سعیدان من تونس
Reactions

تعليقات